Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB „Daiktų namai“, juridinio asmens kodas 303332530, adresas – Bagušių g. 7, Vilnius, (toliau - Bendrija) saugo ir gerbia savo klientų (toliau – Asmenys) privatumą, bei įsipareigoja tvarkant asmens duomenis laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.

2. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) yra parengta tam, kad Asmenys galėtų susipažinti, kokius ir kokiais tikslais Bendrija tvarko jų asmens duomenis, kokios yra Asmens teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

3. Bendrija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

3.1. sutartims su Asmenimis sudaryti ir vykdyti;

3.2. vykdyti tiesioginę rinkodarą;

3.3. Bendrovės gaunamų užklausų valdymui;

3.4. kitais tikslais, kuriais Bendrija turi teisę tvarkyti Asmenų asmens duomenis, kai Asmenys duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrijos teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrijai numato kiti teisės aktai.

4. Bendrija asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:

4.1. Asmens sutikimas tvarkyti duomenis;

4.2. Sutarties vykdymas;

4.3. Bendrijos teisėtas interesas

BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

5. Sutartims sudaryti ir vykdyti - asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, prekės pristatymo būdas, apsipirkimo istorija, apmokėjimo duomenys (prekės, kaina, atsiskaitymo būdas), ir kiti klientų asmens duomenys, prie kurių Bendrovė, teikdama savo paslaugas klientams, turi prieigą. Asmens atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu sutarties sudarymą ir vykdymą.

6. Tiesioginės rinkodaros tikslu - asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Asmens sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmuo savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais: info@daiktunamai.lt . Asmens nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.

7. Bendrijos gaunamų užklausų valdymo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir kiti duomenys, kuriuos palieka besikreipiantys į Bendriją asmenys.

8. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Asmens sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Asmens sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

9. Bendrija užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

9.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;

9.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

9.3. Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;

9.4. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;

9.5. Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami:

9.5.1. Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;

9.5.2. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutikimo gavimo. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami.

9.5.3. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrijos teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrijai numato kiti teisės aktai.

9.6. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrijos darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;

9.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;

9.8. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Bendrija įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

10. Bendrija gali teikti asmens duomenis:

10.1. prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

10.2. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Asmens sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;

10.3. duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmenų duomenis Bendrijos kaip duomenų valdytojo vardu;

10.4. kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

11. Asmuo turi šias teises:

11.1. gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;

11.2. reikalauti, kad Bendrija ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų jo asmens duomenis, arba juos perkeltų;

11.3. reikalauti, kad Bendrija nutrauktų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;

11.4. manydamas, kad Bendrija tvarkydama asmens duomenis pažeidė šio Asmens teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.

12. Asmuo savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendriją ir pateikdamas atitinkamą prašymą šiais kontaktais: Bagušių g. 7, LT-11311, Vilnius arba el. paštu: info@daiktunamai.lt . Bendrija įsipareigoja atsakyti Asmeniui per 30 kalendorinių dienų po Asmens prašymo gavimo dienos.

13. Asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar į teismą, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Bendrija turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Bendrija įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Bendrijos tinklapyje ar kitu Bendrijos pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

SLAPUKAI (COOKIES)

Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

SLAPUKAI NAUDOJAMI ŠIAIS TIKSLAIS:

•    Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

•    Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

•    Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.
 

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje. Privatumo politika

Prisijungti

MENIU

Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias